PRIVACYVERKLARING

Elvira ICC (Elvira Image Consult & Coaching)
Mr, Meester E.N. van Kleffensstraat 6, unit 5.09, 6842 CV Arnhem

KvK-nummer: 71782699


Elvira ICC is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.


Alleen de eigenaresse van Elvira ICC, Elvira Hrvic heeft toegang tot de persoonsgegevens.


Elvira ICC verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je
deze gegevens zelf aan ons verstrekt.


Aanmelding
Door u verstrekte persoonsgegevens worden verkregen via:
Online aanmelding voor nieuwsbrief
Downloaden gratis documenten via de website www.elviraicc.nl
Aanvraag offertes
Aanvraag advies
Aanvraag informatie
Doeleinden verzamelen persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden indien van toepassing voor onderstaande doeleinden verzameld:
Verzenden nieuwsbrief
Reageren op contact via contactformulier website
Reageren op mails van betrokkene
Opdrachtbevestigingen
Uitvoeren overeenkomsten

Facturatie
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je
het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Elvira ICC en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door
jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar info@elviraicc.nl


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Bewaartermijn
Bij uitschrijving worden de persoonsgegevens na 2 maanden uit het systeem verwijderd. Overige
persoonlijke gegevens worden 6 maanden na het laatste contact verwijderd. Persoonsgegevens
worden volgens de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard. Maximaal 6 maanden na deze 7 jaar
worden de persoonsgegevens uit alle systemen verwijderd.

Systemen
Elvira ICC bewaart persoonsgegevens in de volgende systemen
Excel en Word
Moneybird
Art of Image bij het toesturen van bestelde producten voor de klant
Art of Image bij het aanmaken van een online klantaccount van de webshop
Vastlegging in Excel of Word gebeurt alleen bij opdracht tot uitvoeren werkzaamheden door Elvira ICC
en bij facturatie.
Vastlegging bij Art of Image gebeurt alleen na een bestelling van een of meer producten of
materialen voor de klant en na akkoord van de klant bij het aanmaken van een online klantaccount bij
de webwinkel van Art of Image: webshop.artofimage.nl
Gegevens verstrekken aan derden
Elvira ICC verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging
Elvira ICC neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op via info@elviraicc.nl.
Elvira ICC hanteert een beveiligingsbeleid met wachtwoorden voor de computer die alleen bij de
eigenaresse van Elvira ICC bekend zijn.
De website is beveiligd met een SSL-certificaat.
Elvira ICC staat niet in voor een adequate beveiliging van websites die doordat op een externe link op
de Elvira ICC website geklikt wordt, worden bezocht.
Elvira ICC wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link

Contact

Elvira ICC
Mr, Meester E.N. van Kleffensstraat 6
6842 CV
Arnhem

© Elvira ICC 2024 – Alle rechten voorbehouden.